I Sätra är det hållbarhet som genomsyrar alla delar av samhället.

I Sätra växer en ny stadsdel fram med hållbarhet in i minsta detalj

Vill du leva hållbart, tryggt och i vacker miljö nära naturen – så lägg Sätra på minnet. Den blivande stadsdelen ligger mellan Norra Erikslund och Brottberga. Här kommer cirka 2 000 bostäder i olika storlekar och boendeformer att växa fram de närmaste åren. Ledordet för Sätra är hållbarhet.

På Västerås stads hemsida beskrivs Sätra som något extra.

Vad är det som gör den blivande stadsdelen till något extra? Frågan går till projektledaren Ulf Edvardsson.
– Den bärande idén för Sätra är att det ska vara enkelt för invånarna att leva hållbart. Det är något som avspeglar sig i all planering för Sätra. Vi har delat upp begreppet hållbarhet i ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet. Det innebär att allt vi gör, från gator och bostäder till utomhusmiljön, granskas utifrån dessa hållbarhetsbegrepp. Det gäller förstås även själva byggandet av bostäderna, vilka energibesparingar som kan göras och planeringen av kommunikationer.

Kan du ge några exempel på hur ni tänker i planeringen?
– När det gäller kommunikationer är cykeln kanske det mest hållbara sättet att ta sig fram på, och då känns det naturligt att planera för bekväma cykelbanor, eller ”cykelmotorvägar” som sedan ansluter till huvudleden in mot Västerås. Ett annat exempel i mängden är smart gatubelysning, där vi tittar på belysningsstolpar som försörjs av lagrad energi genom att de laddas med solceller på dagen, och sedan kan känna av när det behövs ljus på kvällen.

Hur många bostäder planeras och i vilken form?
– Sätra får ungefär 2 000 bostäder i olika storlekar, berättar Ulf Edvardsson. Det blir radhus, villor och flerfamiljshus med bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter – en modern variant av den klassiska trädgårdsstaden som även innehåller kommersiella verksamheter, caféer och restauranger.

En stad i staden?
– Ja det kan man säga, allt kommer att finnas i Sätra eller i dess närhet, som till exempel förskolor, samhällsservice, idrottsplats, allaktivitetshus. Inte långt från Sätra finns dessutom handelsområdet Erikslund med möjlighet till storhandel.

Ulf Edvardsson är projektledare för Sätra, en stadsdel där det ska vara enkelt att leva hållbart. Bland annat planerar man bra cykelvägar som ansluter till ”huvudleden” in mot Västerås.

Bostadsområdet Sätra ligger nära naturen, vilka ingrepp gör ni för att få plats med allt som planeras?
– Här finns ett stort skogsområde som vi inte kommer att röra. Det ingår i boendekvaliteten att naturen finns inpå knuten där man kan röra sig fritt, jogga och få rekreation. Vi har skapat en mysig grillplats i den del av skogen som ligger närmast Eriksborg, med utsikt över åkern som ska förvandlas till den nya stadsdelen. Här finns information om vad som ska hända, och vi vill gärna ha synpunkter från besökarna vad de tycker.

Ni har haft flera samråd angående Sätra, vad tycker man?
– Innan vi började planeringen skickade vi vykort till alla kringboende som sedan kunde gå in på webben och skriva in vad de tyckte. Det var många positiva och faktiskt väldigt få negativa synpunkter som kom fram. Att det var positivt beror mycket på att vi bevarar skogen, vilket är viktigt för dem som bor i närheten. De positiva reaktionerna har sedan stått sig under detaljplaneprocessens regelmässiga samråd. Många påpekar även vikten av gröna ytor inom bostadsområdet. Ulf Edvardsson belyser med några siffror hur ytorna fördelas i området:

30 procent natur, 25 procent vägar, gång- och cykelvägar, 24 procent bostadskvarter, 11 procent samhällsservice i form av skolor, äldreboende, idrott, kultur och förskolor, samt 11 procent parkmark.

I området finns ett stort krondike vilket ska förädlas till en vattenpark, som börjar på torget och får ta emot stadsdelens samlade regnvatten.

Hur ser det ut i nuläget, och när planeras inflyttning?
– Vi börjar med att dra ledningar och vägar efter sommaren 2021. Byggstart av bostäder planeras till hösten 2022, med första inflyttning 2023, säger Ulf Edvardsson.

Text: Anders Post
Visionsbild: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Fakta

2 000 bostäder för cirka 5 000 invånare, 3 förskolor, 1 skola (F-6, som går att bygga ut till högstadium), äldreboende, idrottshall och allaktivitetshus. En bussgata genom området är planerad. För bilar kommer det att finnas P-hus och möjlighet till parkering i anslutning till bostäderna.